Generalforsamling 15.-17. mars 2021

Presteforeningens generalforsamling 2021 avholdes på Gardermoen 15.-17. mars.

Frister for melding av saker

Alle foreningens organer kan melde saker til behandling på generalforsamlingen. Frist for anmelding er 4 måneder før generalforsamlingen finner sted (jf. lovene § 15), med unntak av lovendringer der fristen er 6 måneder før generalforsamlingen (jf. lovene § 20).

For generalforsamlingen 2021 gjelder derfor følgende frister:

Forslagene sendes fortrinnsvis på e-post til sekretariatet. Husk å skrive hvilket organ som melder inn forslaget.

Valg

Valg av sentralstyre og generalforsamlingens øvrige valg forberedes av foreningens nominasjonskomité, som foreslår kandidater til disse vervene. Nominasjonskomiteen for GF 2021 består av Arild Steinsland (leder), Liv Espeland Jettestuen og Gaute Granlund.

Nominasjonskomiteen ber om medlemmenes innspill på kandidater innen 1. september 2020. Kandidater som meldes inn må være forespurt av forslagsstiller. Sendes til komiteens leder Arild Steinsland.

Alle delegater har dessuten rett til å foreslå kandidater til vervene under generalforsamlingen (benkeforslag).

Generalforsamlingens sammensetning

Generalforsamlingen er foreningens høyeste organ og samler opp mot 180 deltakere hvert tredje år.

Generalforsamlingen er foreningens høyeste myndighet og vedtar prinsipielle retningslinjer for virksomheten.

Generalforsamlingen består av:

a. Én representant fra hvert godkjente lokallag.
b. Tre representanter fra hvert tariffutvalg/stiftsstyre.
c. To representanter for foreningens pensjonister.
d. Sentralstyret.

I tillegg har alle medlemmer møte og talerett på generalforsamlingen.

Relaterte artikler

Se alle More-button

Nå kan du påvirke Presteforeningens strategi fra 2021

FRIST FOR INNMELDING AV FORSLAG: 30.6.20. Nå inviterer vi alle medlemmer til å komme med forslag til hovedmål til den strategi- og handlingsplanen som skal vedtas av generalforsamlingen 15.-17.mars 2021. Dette gir deg mulighet til å rette foreningens oppmerksomhet mot saker som opptar deg.

More-button

Foreningens lover

Lover for Den norske kirkes presteforening, vedtatt av generalforsamlingen.

More-button