Votering ved Generalforsamlingen i Alta 2015

Generalforsamling 15.-17. mars 2021

Sammen i endring

169 delegater er påmeldt digital generalforsamling!

Sammen skal vi vedta politisk plattform for PF for de neste tre årene, det skal velges nytt sentralstyre, vi skal snakke om grønt tariffarbeid og gi hovedretningen for hvordan PF skal besvare høringen om kirkelig organisering.

Digitalt møte

Møtet vil foregå digitalt. Vi skal benytte to programmer:

  • Zoom – Dette er selve møterommet. Her ser og hører du det som skjer i møtet, og vi ser og hører deg når du får ordet
  • GoPlenum – Her avgir du din stemme, tegner deg for ordet, melder endringsforslag – og kan lese møtedokumenter.

I uka før GF blir det avholdt to test-møter, der du kan få sjekket ut at lyd og bilde fra din pc fungerer i Zoom, og du får en opplæring i bruk av GoPlenum.

Hold av et av de følgende tidspunktene for test-møte:

  • Torsdag 11. mars kl 15-16
  • Fredag 12. mars kl 9-10

Det er det samme innholdet i test-møtet begge dager, så du velger det tidspunktet som passer deg best.

Mer informasjon om Zoom og GoPlenum kommer sammen med invitasjon med lenke til test-møtene nærmere GF.

Saksliste

Sak 0 Godkjenning av innkalling og dagsorden
Sak 1 Konstituering med godkjenning av forhandlingsreglement
Sak 2 Aktuell orientering
Sak 3 Melding om foreningens virksomhet 2018–2020
Sak 4 Revisjon av PFs lover
Sak 5 Strategi- og handlingsplan 2021–2024
Sak 6 Drøftingssak om mulige endringer i Presteforeningens organisasjon
Sak 7 Valg
Resolusjon: PFs interne prosess i forkant av høring om kirkelig organisering

NB! Sentralstyret vil utarbeide et forslag til resolusjon om hvordan organisasjonsleddene skal avgi sine innspill til PFs høringssvar om kirkelig organisering i sitt møte 2. mars. Dette sendes deretter straks til alle delegater for drøfting i organisasjonsleddene i forkant av GF. Planlegg gjerne allerede nå et møte med dine medlemmer i tidsrommet 3.-12. mars.

Sakspapirene publiseres også i GoPlenum før møtet. Der vil du kunne laste ned pdf av enkeltsaker.

Program (foreløpig)

Mandag 15. mars
Fra kl 10.30 Sendingen åpner.
Kl 11.00 Åpning av generalforsamlingen. Konstituering. Leders tale.
Kl 12.05 Pause
Kl 12.30 Forhandlinger
Kl 13.40 Pause
Kl 13.50 Forhandlinger
Kl 15.20 Pause – 60 min
Kl 16.20 Forhandlinger forts.
Kl 16.50 Pause
Kl 17.00 Foredrag om Kirkelig organisering ved Morten Müller-Nilssen, leder av hovedutvalg for prosjektet
Kl 18.15 Slutt for i dag

Ved møteslutt utløper fristen for å melde nye kandidater til valg.

Frist kl 20.00 for å sende inn endringsforslag til saker.

Tirsdag 16.mars
Frist for å melde resolusjoner er møtestart dag 2.

Kl 08.30 Sendingen åpner
Kl 08.45 Morgenandakt
Kl 09.00 Forhandlinger
Kl 10.10 Pause
Kl 10.30 OU-kurs om grønt tariffarbeid ved Jon Olav Bjergene, sekretariatsjef i Unio
Klimasaker i PFs strategi- og handlingsplan
Kl 11.40 Lunsjpause – 60 min
Kl 12.45 Forhandlinger
Kl 14.10 Pause
Kl 14.30 Forhandlinger
Presentasjon av nytt sentralstyre
Kl 16.00 Slutt for i dag

Onsdag 17. mars
Kl 08.30 Sendingen åpner
Kl 08.45 Morgenandakt
Kl 09.00 Forhandlinger
Kl 10.10 Pause
Kl 10.30 OU-kurs: Ivaretakelse av hjelperen ved psykolog Marie Haavik
Kl 11.20 Pause
Kl 11.40 Forhandlinger
Kl 12.40 Pause
Kl 13.00 Forhandlinger
Avslutning
Kl 14.00 Takk for nå!

Valg av nytt sentralstyre

Her er nominasjonskomiteens forslag på kandidater

Leder og nestlederkandidater

Kandidater til medlem av sentralstyret

Valg av sentralstyre og generalforsamlingens øvrige valg forberedes av foreningens nominasjonskomité, som foreslår kandidater til disse vervene. Nominasjonskomiteen for GF 2021 består av Arild Steinsland (leder), Liv Espeland Jettestuen og Gaute Granlund.

Alle delegater på GF har dessuten rett til å foreslå kandidater til vervene under generalforsamlingen (benkeforslag).

Generalforsamlingens sammensetning

Generalforsamlingen er foreningens høyeste organ og samler opp mot 180 deltakere hvert tredje år.

Generalforsamlingen er foreningens høyeste myndighet og vedtar prinsipielle retningslinjer for virksomheten.

Generalforsamlingen består av:

a. Én representant fra hvert godkjente lokallag.
b. Tre representanter fra hvert tariffutvalg/stiftsstyre.
c. To representanter for foreningens pensjonister.
d. Sentralstyret.

I tillegg har alle medlemmer møte og talerett på generalforsamlingen.

Påmelding

Delegater skal meldes på av organisasjonsleddet sitt. Informasjon om dette er sendt på e-post til leder at hvert lokallag, stiftsstyre, tariffutvalg m.m. i uke 44 og 45. Frist for påmelding var 31.1.21

Medlemmer som ikke er delegater kan melde seg på med møte- og talerett. Frist for påmelding var 31.1.21

Frister for melding av saker

Alle foreningens organer kan melde saker til behandling på generalforsamlingen. Frist for anmelding er 4 måneder før generalforsamlingen finner sted (jf. lovene § 15), med unntak av lovendringer der fristen er 6 måneder før generalforsamlingen (jf. lovene § 20).

For generalforsamlingen 2021 gjelder derfor følgende frister:

  • Ordinære saker: 15. november 2020
  • Lovendringer: 15. september 2020

Forslagene sendes fortrinnsvis på e-post til sekretariatet. Husk å skrive hvilket organ som melder inn forslaget.

Relaterte artikler

Se alle More-button

Høring: PFs strategi- og handlingsplan 2021-2024

Representantskapet har sendt sitt forslag til strategi- og handlingsplan på høring blant Presteforeningens organer. Innkomne endringsforslag vil bli behandlet på GF sammen med representantskapets forslag. Høringsfristen er 31.12.20.

More-button

Kandidater til nytt sentralstyre 2021-2024

Nominasjonskomiteen har lagt fram sitt forslag på kandidater til nytt sentralstyre. På denne siden kan du bli bedre kjent med kandidatene. Valget skjer på generalforsamlingen 15.-17. mars 2021

More-button

Foreningens lover

Lover for Den norske kirkes presteforening, vedtatt av generalforsamlingen.

More-button