Generalforsamling 15.-17. mars 2021

Sammen i endring

er mottoet også for GF2021

Digitalt møte

Representantskapet har besluttet at Presteforeningens generalforsamling 2021 skal holdes som digitalt møte. Mer informasjon om dette kommer!

Sakspapirene sendes ut i midten av februar 2021.

Valg

Valg av sentralstyre og generalforsamlingens øvrige valg forberedes av foreningens nominasjonskomité, som foreslår kandidater til disse vervene. Nominasjonskomiteen for GF 2021 består av Arild Steinsland (leder), Liv Espeland Jettestuen og Gaute Granlund.

Nominasjonskomiteen har nå lagt fram sitt forslag på kandidater.

Alle delegater har dessuten rett til å foreslå kandidater til vervene under generalforsamlingen (benkeforslag).

Generalforsamlingens sammensetning

Generalforsamlingen er foreningens høyeste organ og samler opp mot 180 deltakere hvert tredje år.

Generalforsamlingen er foreningens høyeste myndighet og vedtar prinsipielle retningslinjer for virksomheten.

Generalforsamlingen består av:

a. Én representant fra hvert godkjente lokallag.
b. Tre representanter fra hvert tariffutvalg/stiftsstyre.
c. To representanter for foreningens pensjonister.
d. Sentralstyret.

I tillegg har alle medlemmer møte og talerett på generalforsamlingen.

Påmelding

Delegater skal meldes på av organisasjonsleddet sitt. Informasjon om dette er sendt på e-post til leder at hvert lokallag, stiftsstyre, tariffutvalg m.m. i uke 44 og 45. Frist for påmelding er 18.12.20.

Medlemmer som ikke er delegater kan melde seg på med møte- og talerett. Påmelding direkte til sekretariatet på pf@prest.no senest 18.12.20.

Frister for melding av saker

Alle foreningens organer kan melde saker til behandling på generalforsamlingen. Frist for anmelding er 4 måneder før generalforsamlingen finner sted (jf. lovene § 15), med unntak av lovendringer der fristen er 6 måneder før generalforsamlingen (jf. lovene § 20).

For generalforsamlingen 2021 gjelder derfor følgende frister:

  • Ordinære saker: 15. november 2020
  • Lovendringer: 15. september 2020

Forslagene sendes fortrinnsvis på e-post til sekretariatet. Husk å skrive hvilket organ som melder inn forslaget.

Relaterte artikler

Se alle More-button

Høring: PFs strategi- og handlingsplan 2021-2024

Representantskapet har sendt sitt forslag til strategi- og handlingsplan på høring blant Presteforeningens organer. Innkomne endringsforslag vil bli behandlet på GF sammen med representantskapets forslag. Høringsfristen er 31.12.20.

More-button

Kandidater til nytt sentralstyre 2021-2024

Nominasjonskomiteen har lagt fram sitt forslag på kandidater til nytt sentralstyre. På denne siden kan du bli bedre kjent med kandidatene. Valget skjer på generalforsamlingen 15.-17. mars 2021

More-button

Foreningens lover

Lover for Den norske kirkes presteforening, vedtatt av generalforsamlingen.

More-button