Foto: Kristianne Marøy

Kandidater til nytt sentralstyre 2021-2024

Nominasjonskomiteen har levert sin innstilling på kandidater til nytt sentralstyre 2021-2024. Se listen nedenfor og les nærmere presentasjon av kandidatene.

Sentralstyret består av leder, nestleder og tre medlemmer. Begge kjønn skal være representert med minst 40 % i styret (jf. foreningens lover § 12). Minst to tariffområder skal være representert.

Valget skjer på generalforsamlingen 15.-17. mars 2021. Delegater kan fremme benkeforslag på andre kandidater under generalforsamlingen.

Kandidatene er:

Trykk på navnet for å komme rett til presentasjon av kandidaten.

Leder: Martin Enstad
Nestleder: Eldfrid-Marie Hollevik-Bakken

Medlemmer:
Jorund Andersen (47)
Ola Bakken (35)
Margit Lovise Holte (47)
Ingvild Bjørnøy Lalim (28)
Anne Birgitte Bødtker Ruus (53)
Anders Møller-Stray (37)
Jon Arne Tandberg (44)
Lars Sigurd Tjelle (56)
Jon Aalborg (61)

Lederkandidat

Martin Enstad (45)

Sokneprest på Skedsmo, Borg bispedømme. For tiden leder i Presteforeningen

Utdanning:
Cand.theol med praktikum fra MF 2003
Grunnleggende Helse, miljø og sikkerhetsledelse (5 sp), Universitetet i Stavanger 2020
Endringsledelse (5 sp), Diakonhjemmet høgskole 2014
Kirkelig og diakonal organisering (10 sp), Diakonhjemmet høgskole 2014
Organisasjon og ledelse (10 sp), Diakonhjemmet høgskole 2013
Kirken som aktør i lokalsamfunnet (20 sp), MF 2011

Verv i PF:
Leder i PF siden 2015
Har tidligere vært verneombud og lokallagsleder

Dette er viktig for Martin i PFs arbeid de neste årene:

Endring vil prege også den neste treårsperioden, og samhold vil alltid være en fagforenings viktigste redskap og strategi i møte med endringer.

Jeg har to hovedsaker for neste periode:

 1. PF skal aktivt følge opp utredningen som kommer 1. mars 2021 om ny arbeidsgiverorganisering i Den norske kirke. Vi må sikre faglig selvstendighet, en faglig ledelse og en tydelig ledelseslinje fra biskopen til den enkelte prest. Generalforsamlingens vedtak og videre dialog med de tillitsvalgte må være førende for PFs videre arbeid i dette spørsmålet.
 2. PF må være en pådriver for å utvikle kirken som en grønn arbeidsplass. Gjennom forhandlinger og medbestemmelse skal vi være pådrivere for å redusere klimautslipp i tråd med nasjonale målsettinger. Vi må være villig til å bruke penger i tariffoppgjørene til grønne tiltak, og bidra aktivt til nødvendig endring i arbeidsmetoder og organisering.

Organisatorisk skal vi fortsette med å styrke opplæringen av de lokale tillitsvalgte. Vi skal tilbake til en hverdag der vi kan møtes fysisk, men vi skal fortsette å bruke digitale møter og webinarer fordi det kan gjøre det lettere å være tillitsvalgt, og fordi det er bra for miljøet.

Presteforeningen er en profesjonsforening. Vi skal fortsatt være sentrale i å utvikle etter- og videreutdanning for prester uavhengig av arbeidsgiver. Vår jobb er å sikre videreutdanning i tråd med prestenes ønsker. Presteforeningen må fortsatt ta ansvar for å skape faglige møteplasser for prester.

De siste årene har det skjedd mye bra for å sikre vern rundt presten som arbeidstaker. Men jeg synes ikke vi er i mål med å finne arbeidstidsordninger som samsvarer med det som er særegent for det kirkelige arbeidsliv. Lønns- og arbeidsvilkår må være sammenliknbare med offentlig sektor.

Vi skal aldri tolerere diskriminering. Den nylig framlagte rapporten «Å være en sak» viser at diskriminering av LHBT-personer fortsatt skjer i kirken. Likestillings- og diskrimineringsspørsmål må få en større plass i vår skolering, og i vårt arbeid ovenfor arbeidsgiver.

Nestlederkandidat

Eldfrid-Marie Hollevik Bakken (40)

Sokneprest i Orkdal, Nidaros bispedømme

Utdanning:
Cand.theol fra MF 2011
Ledelse, roller og samspill i menighetene (MF), Grunnutdanning i ledelse (BI), Presterollen i en reformtid (MF)

Verv i PF:
Vært med i Nidaros stiftsstyre siden 2012. Stiftsstyreleder oktober 2017-oktober 2020.
Nå lokallagsleder i Orkdal.

Dette er viktig for Eldfrid-Marie i PFs arbeid de neste årene:

Kirkeordningsspørsmålet ligger på bordet og vil nødvendigvis prege arbeidet framover.

Ikke overraskende er jeg opptatt av presters lønns- og arbeidsvilkår og alt som berører dette: Rekruttering, utdanning, etter- og videreutdanning, livslønn, medbestemmelse og fagorganisering – arbeidsvilkår som bidrar til at folk har lyst til og ser seg råd for å ta teologisk utdannelse og jobbe som prester.

Jeg er opptatt av at arbeidstakere skal behandles skikkelig, at medlemmers rettigheter blir ivaretatt og at de ordningene vi har for arbeidslivet fungerer. Gjennom årene i stiftsstyret i Nidaros har jeg sett hvor avgjørende et velfungerende tillitsvalgtapparat er i møte med ulike utfordringer, ikke minst lokalt, og er blitt mektig imponert over den kompetansen lokalt tillitsvalgte sitter med.

En viktig oppgave for PF mener jeg vil være hele tiden å bygge, styrke og vedlikeholde et kompetent tillitsvalgtapparat i alle ledd, samt å opprettholde tett kontakt mellom de ulike nivåene.  

Alle må ikke være tillitsvalgte, men ethvert medlem er viktig for vår organisasjon, og skal bli hørt. Så er det ikke slik at alle kan enes om alt, eller at vi alltid får gjennomslag for det vi vil. I mange ting er det arbeidsgiver som til slutt bestemmer. Men, som leder Martin sa en gang, medbestemmelsen og tillitsvalgtapparatet bidrar kanskje til å gjøre arbeidsgiver litt klokere før de tar beslutninger. De neste tre årene håper jeg å få være med å jobbe for en trygg og bærekraftig prestetjeneste hvor enn vi har vår arbeidsplass.

Medlemskandidater

Kandidatene er listet i tilfeldig rekkefølge.

Jon Aalborg (61)

Sjømannsprest/daglig leder, Sjømannskirken på Costa del Sol, Spania

Utdanning: Cand.theol. med praktikum fra MF 2010
M.A. in Theology, (Middle Eastern Christianity), EvangelicalTheological Seminary in Cairo (Egypt), 2007
Idéhistorie mellomfag, antikkens kultur grunnfag, informatikkstudier UiO, 1980-tallet

Tidligere verv i PF: Medlem av Sentralstyret i PF 2018-
1. vara til Sentralstyret i PF 2015-2018, fast møtende vinteren 2016-17
Medlem av stiftsstyret og boligombud i Sør-Hålogaland 2015-2018
Plasstillitsvalgt for PF i Kirkerådets sekretariat 2014-15
Medlem og nestleder i stiftsstyret i Nord-Hålogaland 2012-14
Medlem av lokallagsstyret i daværende Østre Aker prosti fra 2010

Andre verv:
Nestleder i foreningen Anaforas venner i Norge, 2017-
Vid yrkeserfaring fra mange felt og på mange nivå, bl.a.: IT i Vårt Land og Dagens Næringsliv 90-99, salg Apple Computer 99-04, utsending NMS i Midtøsten 04-07

Dette er viktig for Jon i PFs arbeid de neste årene:

Jeg har lang og bred yrkeserfaring som medarbeider og leder fra mange felt, nasjonalt og internasjonalt, i og utenfor kirken. Jeg har vært tillitsvalgt for PF i ulike posisjoner i hele min tid som prest, og jeg har krefter og stort engasjement for PF og kirka vår.

Nyorganiseringen i DnK stiller nye krav til PF som fagforening. Vi må fortsatt arbeide for presters lønns- og arbeidsvilkår, i DnK, i Sjømannskirken og organisasjonene, i helseforetakene og ellers. Som vigslede, høyt utdannede medarbeidere har prestene spesielle oppgaver og ofte en synlig profil. Vi er også arbeidstakere som trenger skikkelige arbeidsforhold, ryddig fritid og anstendig lønn. Kompetansekravene må fortsatt holdes høye.

PF må alltid bidra til å bevare prestetjenestens særpreg og høye kompetansekrav, og samtidig representere medlemmene tydelig og profesjonelt overfor arbeidsgiverne våre.

Dette vil jeg slåss videre for i neste periode i Sentralstyret, med all den erfaring og kunnskap jeg har.

Margit Lovise Holte (47)

Sokneprest i Ulstein, Møre bispedømme. Dette året eittårsprest på Institutt for sjelesorg, Modum bad

Utdanning:
Cand.theol. og praktikum fra MF 2000
Kateketutdanning frå Høgskulen i Volda 1995
Bachelor i Gestalt og psykoterapi frå NGI 2009
PLU- 2 årig pastoralt leiarutviklingskurs ved PF/MF/TF 2014
PKU- Pastoralklinisk utdanning

Tidligere verv i PF: Lokallagsarbeid
4 år i stiftsstyret i Møre med kontaktmøte, forhandlingsutval, leiar av REU og nestleiar

Andre verv:
Nemnd for ungdomsspørsmål
Nemnd for gudstenesteliv i Kyrkjerådet
Ulike styreverv

Dette er viktig for Margit i PFs arbeid de neste årene:

 • Å vidareutvikle rekrutteringsarbeidet og samstundes ivareta at arbeidande prestar opplever yrket meiningsfullt og verdt å anbefale. Presteyrket er fantastisk, med stor sårbarheit og krysspress. Løn og arbeidsvilkår er viktig, men også tiltak som fremmer pastoral sjølvforståing, tryggleik og vekst gjennom alle livsfasar.
 • Å ivareta prestens faglege og personlege utvikling gjennom etterutdanning, trygg og profesjonell vegleiing som vil forebygge, støtte og gje trivsel i yrket.
 • At PF arbeider mot den kjønnsdiskriminering av kvinner som skjer i praksis, strukturar og mikroaggresjon. Kyrkja treng ei kulturendring som gjerne er forankra i internasjonal solidaritet.
 • At PF utfordre kyrkjemakta i høve kyrkjeleg organisering slik at prestens kompetanse og kunnskap vert brukt i leiing av fag, samhandling og strategi. Pastorale leiingsoppgåver må forankrast i tydelege ansvarsområde og mandat, og det leggast til rette for naudsynt opplæring.
 • Å utvikle prestetenesta i møte med eit mangfaldig kompetansesamfunn.
 • 11 år som prest i ein bykontekst og 9 år på kysten, har gjeve innsyn i store skilnader i vilkåra for utføringa av presteyrket. Alle tenestestader bør ha ressursar til tryggleik, rammer og utviklingsmoglegheiter.

Ingvild Bjørnøy Lalim (28)

Kapellan i Vår frelsers og Skåre menigheter i Haugesund, Stavanger bispedømme

Utdanning:
Cand.theol. med praktikum fra MF 2019

Tidligere verv i PF:
Studentlagsstyret på MF 2014-2019
Delegat GF 2015
Medlem av Representantskapet 2016 og 2018
Visedirigent GF 2018

Andre verv:
Dnks representant i LWF Young Reformers network 2014-2017
Studentrådsleder ved MF 2015 
Delegat for Dnk på LWF Assembly i Namibia 2017
Tidligere aktiv i KFUK-KFUM på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå
Nestleder i Åpen folkekirke 2017

Dette er viktig for Ingvild i PFs arbeid de neste årene:

Dersom jeg blir valgt inn i sentralstyret vil jeg løfte frem samtaler om:

 1. Hvordan ny kirkelig organisering kan skape strukturer som legger til rette for tverrfaglig samarbeid og samtidig ivaretar prestens pastorale identitet og ansvar.
 2. Hvordan Presteforeningen som fag- og profesjonsforening kan samarbeide med arbeidsgiver om kompetanseheving på digital tilstedeværelse i lokalmenigheten. 
 3. Hvordan vi møter rekrutteringskrisen i presteskapet med gode og forutsigbare rammevilkår, samtidig som kravet til teologisk kompetanse ivaretas.

Jorund Andersen (47)

Sokneprest i Ullern menighet, Oslo bispedømme

Utdanning: Cand.theol med praktikum fra MF 2009. Dette var min andre utdanning, og jeg har tidligere studert økonomi og administrasjon (2 år) og pedagogikk (1 år).
PKU501 våren 2015 Lovisenberg sykehus
PKU502 2016/2017 Modum bad

Tidligere verv i PF:
Styret i lokallaget i Vestre Aker prosti fra 2016 – de første årene som styremedlem og nå leder
Varamedlem i sentralstyret inneværende periode, og fast medlem i sentralt kontaktmøte det siste året. 
Stiftsstyret i Oslo fra 2016-2020. De siste to årene var jeg nestleder, og siste halvår leder.

Andre verv:
Jeg har sittet i arbeidsgrupper som har jobbet med kirkeordning i kirkerådet (Bakkevig 3) og i Oslo bispedømmeråd (Prosjektgruppe Enhetlig ledelse).
Regjerningens stat/kirkeutvalg (Gjønnes-utvalget), 2003-2006
2 perioder i Agder og Telemark bispedømmeråd, kirkemøte og Kirkerådet, 2002-2010.

Dette er viktig for Jorund i PFs arbeid de neste årene:

Jeg er veldig glad for at vi har en sterk og god fagforening, som jobber for at prester skal trives, ha gode muligheter til faglig utvikling og gode rammer rundt arbeidet. Det er viktig for meg i min arbeidshverdag, og det er også min viktigste motivasjon for å stille til valg til Sentralstyret.

Gode arbeidsbetingelser og godt arbeidsmiljø er en viktig faktor for at prester skal trives i jobben. Rekruttering til kirkelig tjeneste er komplekst, men jeg tror likevel trivsel hos dem som allerede jobber i kirken er en forutsetning for å lykkes.

Det siste året – med usikkerhet og raske endringer – har vist oss hvor viktig det er med en sterk fagforening. Jeg tror det er viktig at PF fortsatt styrker arbeidet med å gi tillitsvalgte god opplæring, og medlemmer god informasjon. Slik at vi på alle nivå i kirken, bruker vår stemme og myndighet til å ivareta medlemmenes interesser og bidrar med våre perspektiver i kirkens utvikling.

Lars Sigurd Tjelle (56)

Nylig tiltrådt som prost i Jæren prosti, Stavanger bispedømme

Utdanning:
Cand.theol. fra Misjonshøgskolen i 1990

Tidligere verv i PF:
Vara til sentralstyret i inneværende periode
4 år som stiftsstyreleder i Stavanger
Medlem av stiftsstyret
Medlem av lokallagsstyre

Andre verv:
Medlem av Sandnes bystyre 2007-2012
Medlem i Utlendingsnemnda 2012-2020

Dette er viktig for Lars Sigurd i PFs arbeid de neste årene:

Det er viktig at Presteforeningen i årene som kommer er en tydelig medspiller i organiseringen av kirken.

Jeg stiller meg også positiv til et utstrakt samarbeid med andre kirkelige fagorganisasjoner, gjerne med siktemål om å bli én organisasjon.

PF må også fortsette det gode arbeidet rundt etter- og videreutdanning.

I møte med den store rekrutteringsutfordringen må PF være kreative og åpne, samtidig som vi har fokus på den kompetanse som vigslede stillinger krever.

Anders Møller-Stray (37)

Trosopplæringsleder, Kirkelig fellesråd i Oslo

Utdanning:
Fullførte Cand. Theol -graden og praktikum på Teologisk Fakultet ved Universitetet i Oslo juni 2007.
Har i tillegg studert statsvitenskap og pedagogikk.

Verv i PF:
GF-delegat i 2006, 2012, 2015 og 2018.
Tillitsvalgt Borg Bispedømmekontor 2008-2010
Leder av faglag og tillitsvalgt FR- og MR-ansatte i Oslo, Borg og Hamar bispedømmer fra 2013.
Nestleder TU-KA fra 2015, medl. representantskapet fra samme år.
Leder Fagutvalg for ansatte i fellesråd og menighetsråd fra 2018.

Andre verv:
Styremedlem Praktisk-teologisk seminar 2007
Verneombud Groruddalen prosti 2011-2015
PFs representant i undervisningsutvalget i KA fra 2018
Medlem i Utredningsgruppe 3 (Demokrati) i prosjekt ny kirkelig organisering
Styremedlem i Beina på jorda (organisasjon for å redusere unødvendig bruk av flyreiser)

Dette er viktig for Anders i PFs arbeid de neste årene

1. I arbeidet frem mot en ny kirkelig organisering, mener jeg PF trenger et styremedlem med bred erfaring fra å forholde seg som tillitsvalgt til kirkeverger og tillitsvalgte fra andre fagforeninger i små og mellomstore fellesråd. Jeg mener PF må være en tydelig stemme for å sikre at en eventuell ny struktur, der arbeidsgiverrollen plasseres samlet på et lavere nivå enn bispedømmet, må baseres på en tydelig maktdelegasjon der det er mulig å løfte eventuelle uenigheter til et høyere nivå (Bispedømmet, og så til slutt Kirkerådet). En ny Fellesrådsaktig struktur der Kirkevergen (som i dag) får siste ord i alle uenigheter, uavhengig av avtaleverk og lovverk, er ikke til å leve med for en fagforening.

2. Jeg vil jobbe for at PF blir en tydelig stemme for et grønnere arbeidsliv i Den norske kirke. 

3. Jeg vil jobbe for at PF skal bli en aktiv aktør for at kirken skal rekruttere og beholde gode prester. 

Ola Bakken (35)

Kapellan i Tangen menighet i Drammen, Tunsberg bispedømme

Utdanning:
Cand. theol. med praktikum fra TF 2013
PKU ved Lovisenberg/MF 2019
Grunnkurs ledelse ved Heimevernets skole- og kompetansesenter 2015

Verv i PF:
Leder av stiftsstyret i Tunsberg siden juni 2019.
Medlem av stiftsstyret i Tunsberg siden jan. 2018.
Nestleder lokallag Ringerike prosti 2017-2018.

Andre verv: Styremedlem, Buskerud krets av KFUK/KFUM siden 2014

Dette er viktig for Ola i PFs arbeid de neste årene:

Mitt engasjement for fagforeningsarbeid handler om å være med å skape gode og forutsigbare rammer for medlemmene. I dette ligger det også at arbeidsvilkårene bidrar til å rekruttere og beholde prester i tjenesten.

Gjennom flere verv i PF har jeg erfart at de gode løsningene blir til i samspillet mellom arbeidsgiver og fagforening. Derfor er det viktig, når kirken nå skal omorganiseres, at medbestemmelsen ikke svekkes. Det er også viktig at PF selv rigger sin egen organisasjon slik at vi fortsetter å være den mest relevante fagforeningen for prester i fremtiden.

Blir jeg valgt til sentralstyret ønsker jeg å bidra til trygg og god organisering slik at prester på hver sin plass, selv i urolige tider, kan bruke tiden og kreftene sine på å skape gode møteplasser for Gud og mennesker.

Anne Birgitte Bødtker Ruus

Sjukehusprest i Helse Fonna, Haugesund og Valen sjukehus

Utdanning:
Praktisk teologisk eksamen, Misjonshøgskolen, 1995.
Cand. theol, Misjonshøgskolen, 1996.
Innføring i diakonivitenskap, Diakonhjemmet, 2007.
Ledelse, organisasjon og styring, Høgskolen Stord – Haugesund, 60 st.p, 2014.
Pastoralklinisk utdanning (PKU) ved Institutt for sjelesorg, Modum Bad, 2018/19.

Verv i PF: Sentralstyret, medlem fra ikke-statlig tariffområde, 2015-2018 og varamedlem 2012- 2015
Representantskapet, medlem 2012–2019
Fagutvalg for tilsatte i fellesråd og menighetsråd (FAFM), leder, 2018 – mai 2019
Lønns- og forhandlingsutvalget for KA-ansatte (LFU-KA), leder 2012- 2018 og nestleder, 2009 – 2012.

Andre verv: Verneombud for Terapeutavdelingen i Helse Fonna, august 2019 –
Leder og medlem i diverse styrer og råd.

Dette er viktig for Anne Birgitte i PFs arbeid de neste årene:

Som medlem i Presteforeningens sentralstyre ønsker jeg å bidra til fortsatt fokus på tiltak som kan rekruttere til og beholde prester i alle tariffområder. Viktige fokusområder vil være

 • Lik lønn for lik kompetanse på tvers av tariffområder.
  Lønnen må gjenspeile kompetansenivået, og avlønningen må være sammenlignbar, uten store lønnsforskjeller mellom tariffområdene.
 • Gode muligheter til etter- og videreutdanning i alle tariffområder
  Arbeidsgivere i alle tariffområder må utarbeide kompetanseplaner, og legge til rette for etter- og videreutdanning, med gode permisjonsordninger og økonomiske støtte. Det må legges til rette for spesialistutdanning for prester i helsesektoren.
 • Organisasjonsutvikling
  Gode arbeidsforhold for tillitsvalgte må tariffestes. Dette må også innebære frikjøpsordninger for å utøve lokale, regionale eller sentrale tillitsverv uavhengig av tariffområdet en tilhører.
 • Kirken som attraktiv arbeidsplass
  Gjennom PF’s sentralstyre vil jeg bidra i arbeidet med en ny kirkelig organisering til det beste for kirken lokalt, med en samlet arbeidsgiverlinje, god økonomistyring og gode arbeidsbetingelser.

Jon Arne Tandberg (44)

Sokneprest i Hammerfest,
Nord-Hålogaland bispedømme

Utdanning:
Cand.theol og praktikum fra TF 2006
Etterutdanning som kursholder i gudstjenestereformen. (20 sp)
Livssyn og religion i Sàpmi (20 sp)
Sjelseorg og kasualia (10 sp)

Verv i PF:
Medlem av stifsstyret i Nord-Hålogaland siden 2014
Leder av stiftsstyret siden 2016
Har vært leder av PF sitt lokallag i Hammerfest prosti

Andre verv:
Jeg er engasjert i Teologisk forum i Samisk kirkeråd

Dette er viktig for Jon Arne i PFs arbeid de neste årene:

Jeg mener det viktigste arbeidet for Presteforeningen i kommende periode, er å arbeide for at prestetjenesten forblir en ressurs som utøver påvirkning og beholder selvstendighet i kirke og samfunn som er i rask endring.

Særlig viktig for perioden vil være arbeidet med ny kirkelig organisering i DNK, som kan gi større endringer for prestetjenesten slik vi kjenner den. Jeg er opptatt av at strukturen ‘embete-råd’ anerkjennes som ressurs. Og at ‘distrikt-by’-perspektivet blir sentralt når man søker en organisering som må fungere for hele kirken både geografisk og kulturelt. Jeg er opptatt av at DNK representerer et stort kulturelt mangfold og virker selv som prest i et område som preges av et historisk-kulturelt møte mellom samisk, kvensk og norsk kultur. Jeg er opptatt av at prestetjenesten må ha rammer og betingelser som gjør at den kan virke til beste for mennesker og liv på hvert et sted og i enhver kultur. 

Relaterte artikler

Se alle More-button

Generalforsamling 15.-17. mars 2021

FRIST FOR PÅMELDING AV DELEGATER ER 31. JANUAR. Generalforsamlingen er foreningens høyeste myndighet og vedtar prinsipielle retningslinjer for virksomheten. Generalforsamlingen 2021 avholdes digitalt.

More-button

Kategorier

Aktuelt