Viktig konferanse om livssynstjenesten i offentlige institusjoner

Tros- og livssynspolitikken er i støpeskjeen. Det var derfor stor interesse for konferansen "Chaplaincy på norsk" - om religions- og livssynsbetjening i offentlige institusjoner. Konferansen fant sted 25. oktober på Radiumhospitalet. Kulturdepartementet har varslet både en gjennomgang av finansieringsordningene på tros- og livssynsfeltet, et lovforslag til ny helhetlig lov om tros- og livssynssamfunn og en stortingsmelding om en helhetlig tros- og livssynspolitikk. Temafeltet som Stålsettutvalget utredet i NOU 2013:1 Det var også stor bredde i samarbeidet om konferansen. Feltprestkorpset tok initiativet til konferansen og fikk med seg Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn, Human-Etisk Forbund, Universitetet i Oslo ved Det teologiske fakultet, og Oslo universitetssykehus ved Prestetjenesten og Seksjon for likeverdig helsetjeneste. Konferansen belyste temaer som "Dagens situasjon og utfordringer i Kriminalomsorgen, helse- og omsorgssektoren og Forsvaret", "Nye norske ordninger for religions- og livssynsbetjening", "Løsninger for religions- og livssynsbetjening i fremtidens Norge". Disse temaene ble bredt belyst av en rekke aktører på feltet. Her fikk vi del i erfaringer med ulike former for tros- og livssynstjeneste i dagens Norge, fra prester og andre samtalepartnere. Vi fikk også innblikk i erfaringer fra Nederland og Danmark med henholdsvis en inklusiv tros- og livssynstjeneste i sykehus og arbeidet til en sykehusimam. Konferansens tema berører spesialprestetjenestene i offentlige institusjoner, særlig fengselsprester, sykehus- og sykehjemsprester og feltprester, men problemstillingene er også relevante for studentprestene. Disse prestegruppene var godt representert blant de omkring 150 deltakerne på konferansen. Hele konferansen ble streamet, og kan sees i opptak, se lenken nedenfor.