Fagutvalg for pensjonister (FAPE)

Fagutvalget for pensjonister skal fremme arbeidet for og blant pensjonister i Presteforeningen, og ta opp saker som berører pensjonisters tjeneste i Den norske kirke. Utvalget samarbeider med eventuelle lokallag for pensjonister.

Utvalget består av

Knut Engebu, leder og representant i representantskapet
Berit M. Andersen, nestleder
Berit Lånke, medlem
Arne Svilosen, medlem

Dag Dæhlin, varamedlem
Eystein Norborg, varamedlem

Pensjonistmedlemmer kan også velge å opprette lokallag innenfor et geografisk område. Oppgavene til Presteforeningens lokallag framkommer av foreningens lover § 5 Lokallag.

Landsforbundet for Offentlige Pensjonister

Alle pensjonister som er medlem av PF, er også kollektivt innmeldt i Landsforbundet for Offentlige Pensjonister (LOP). Det oppfordres til at pensjonerte prester tar tillitsverv i LOP lokalt og aktiviserer seg i foreningens arbeid. LOP arbeider aktivt for å fremme interessene til pensjonister i offentlig sektor, utgir medlemsbladet Vi i LOP og har gode kurstilbud.

Lønns- og arbeidsvilkår for pensjonister

Årsmeldingen for Den norske kirke for år 2017 viser at pensjonister bidro med 35,4 årsverk i prestetjenesten. FAPE ser det som en av sine hovedoppgaver å sette fokus på at pensjonistgruppen bidrar vesentlig til å dekke tjenestemessige behov i kirken og må verdsettes i henhold til dette. Det må kunne forventes ryddige lønns- og arbeidsforhold også for pensjonister. En av fagutvalgets hovedoppgaver er å sørge for dette. Mye tyder på at praksis varierer en god del fra sted til sted og at det råder en del uklarhet på området, derfor er det utarbeidet en egen pensjonistveiledning

Dokumenter

Mandat for Fagutvalg for pensjonister Revidert av representantskapet juni 2018