Personvernopplysninger

Innledning

Som avgiver av personopplysninger til Den norske kirkes presteforening (PF) har du rettigheter i kraft av lovgivningen om slike opplysninger, blant annet Personvernloven som hjemler EUs forordning om personvern (GDPR) i Norge.

PF er behandlingsansvarlig for dataene. Det foretas databehandling utenfor PFs sekretariat av personopplysninger, fordi dataene lagres fysisk på servere som befinner seg utenfor sekretariatet. Det foreligger dermed databehandlere i lovens forstand utenfor sekretariatet. Disse databehandlerne er dekket av databehandleravtaler med Presteforeningen.

Sekretariatet ledes av generalsekretær, som kan nås ved henvendelse via epost til pf@prest.no, telefon sentralbord 23 08 16 00, postadresse postboks 437 Sentrum, 0103 Oslo. Besøksadresse Rådhusgaten 1-3, 0151 Oslo. PF har ikke særskilt personvernombud, og ansvaret for dette arbeidet ligger hos generalsekretæren.

Formål med behandling av personopplysninger

Samtlige medlemmer

• Personopplysningene i medlemsarkivet (Compendia) er nødvendige for å identifisere medlemmene. Kontaktopplysningene i registeret brukes for å beregne og innkreve den årlige medlemskontingenten, og for å gi rask og effektiv bistand til medlemmer som tar kontakt med sekretariatet eller foreningens tillitsvalgte. Opplysningene om hvilke medlemmer som er tillitsvalgte, og hvor de er tillitsvalgt, brukes til å holde oversikt over PFs tillitsvalgte. Det er også behov for å finne frem til hvem som tidligere har hatt tillitsverv.

Opplysninger om medlemsforhold, navn og kontaktinformasjon overføres til vår forsikringsforbindelse Knif Trygghet Forsikring, org. nr. 991 206 825, med formål å gi tilbud om forsikring med medlemsfordeler, og til Sparebanken Sør org. nr. 937 894 538, med formål å gi tilbud om banktjenester med medlemsfordeler. Vi vil kunne skifte disse leverandørene uten særskilt varsel.

• Personopplysningene som vil være tilgjengelige for dine tillitsvalgte i lokale forhandlinger. Disse kommer fra lister som arbeidsgiver sender en av de tillitsvalgte, og som ikke videresendes annet enn til høyst to øvrige medlemmer av lønnsutvalget, og fra de opplysninger du gir til de tillitsvalgte.

• Personopplysninger som fremkommer når tillitsvalgte hjelper deg som bisitter eller på annen måte, i kontakt med din arbeidsgiver. Disse opplysningene kommer fra deg i kontakt med den som hjelper deg.

Vår behandling av dine personopplysninger krever hjemmel. Implisitt samtykke.

Vi ber om ditt samtykke til å behandle dine personopplysninger slik at formålet kan nås. Dette omfatter også utsending av medlemslister til de tillitsvalgte.
Innmeldt før 1.7.2018?
Vi anser at du har gitt samtykke til slik behandling etter å ha lest denne informasjonen, dersom du er innmeldt før 1.7.2018. Vi ber om å få beskjed om du reserverer deg mot dette. Vi gjør oppmerksom på at reservasjonen kan være delvis, vi ber deg i så fall angi hva slags opplysninger som ikke skal brukes. Hvis du ikke har reservasjoner trenger du ikke foreta deg noe.

For senere innmeldinger ber vi om å få eksplisitt samtykke, se nederst.

Rettigheter

Du har følgende rettigheter over de personopplysninger om deg som du gir til PF:
– Du har til enhver tid innsynsrett i de personopplysninger du har gitt om deg selv. Du kan rette en henvendelse til PF og få opplistet alle slike data. I individuelle saker der dine personopplysninger fremgår av saksdokumenter du har gitt oss, vil vi sende deg disse dokumentene uten utplukking og opplisting av de enkelte personopplysningene.

– Du har rett til å kreve at PF retter feilaktige opplysninger over alt hvor slike opplysninger er registrert hos oss. Om PF i individuelle saker har avgitt feilaktige personopplysninger til andre parter utenfor PF’s sekretariat, vil vi ta kontakt og be om at opplysningene rettes også hos mottaker.

– Du har rett til at deler av eller samtlige personopplysninger om deg slettes fra våre registre og dokumenter. Dersom dette gjelder opplysninger i vårt medlemsregister som er nødvendige for å administrere medlemsforholdet vil vi samtidig anse dette som en utmelding av PF. Dersom du som tilsatt i PF ønsker slik sletting, er det visse data som må beholdes så lenge tilsettingsforholdet varer.

– Om du ønsker at data om deg overføres til en annen forening eller et annet rettssubjekt (f.eks. en advokat som skal overta en individuell sak), vil vi overføre dataene på en lettlest og praktisk måte for mottaker (dataportabilitet), og etterkomme en anmodning fra deg om sletting av dine personopplysninger.

– PF praktiserer til enhver tid begrenset bruk av personopplysninger, og overfører ikke individuelle personopplysninger til andre utenfor PF’s sekretariat. Du har en rett til begrenset bruk av personopplysninger. Får vi en henvendelse om dette fra deg, vil vi begrense bruken av dine personopplysninger ytterligere om dette er mulig.

– Du har rett til å klage over vår håndtering av dine personopplysninger til Datatilsynet, som tar imot klager via post: Datatilsynet, Postboks 8177, 0034 Oslo. Datatilsynet anbefaler ikke klager via epost.

Eksplisitt samtykke for nye medlemmer etter 1.7.2018:

Ved elektronisk innmelding innhentes uttrykkelig erklæring om samtykke og eventuell reservasjon i den elektroniske kommunikasjonen.
Ved innmelding utenom den vanlige elektroniske innmeldingen kan samtykke og eventuell reservasjon gis i e-post eller ved signering på utskrift av denne informasjonen.
For utskrift av dette dokumentet og samtykkeskjema, se lenke til dokument under.