Pensjonistveiledning

Mange spørsmål reiser seg for pensjonister som ønsker å gjøre tjeneste i kirken. Her samler vi PFs veiledning.

Pensjonisters tjeneste

I 2018 bidro pensjonister med 60 årsverk til prestetjenesten i Den norske kirke. Det må kunne forventes ryddige lønns- og arbeidsforhold også for pensjonister, men erfaringen tilsier at praksis varierer fra bispedømme til bispedømme. Derfor har PF og Fagutvalg for pensjonister utarbeidet denne pensjonistveilederen.

For pensjonister som gjør enkelttjenester er det især Vikaravtalen (Særavtale om godtgjøring for enkelttjenester) som er viktig.

Gjeldende satser

Fra og med 01.01.20 er satsen for pensjonistlønn kr. 214,- pr. time. Dersom det mottas ytelse etter denne satsen, får det ikke konsekvenser for pensjonsytelsen fra Statens Pensjonskasse (SPK).

For enkelttjenester se satser i artikkel om vikaravtalen.

Pensjonsutfordring – Statens pensjonskasse

Pensjonskassen anerkjenner i utgangspunktet kun avlønning etter statens satser for pensjonistavlønning. Utbetaling av en merverdi ut over dette beløp kan derfor gi avkortning i pensjon. I følge Statens pensjonskasse kan en alderspensjonist engasjeres på vilkårene i Vikaravtalen til Den norske kirke uten avkortning i pensjonsutbetalingen kun et par ganger i året og da fortrinnsvis for å dekke oppdrag som ikke kan utføres av ansatt prest. Når omfanget øker utover det rent sporadiske eller ved avtaler om regelmessige oppdrag vil ikke de særskilte satsene kunne benyttes uten avkortning av alderspensjonen. I slike tilfeller må i så fall ordinær pensjonistavlønning benyttes. For alderspensjonerte prester som har vikariat på ordinær pensjonistavlønning, kan ikke de særskilte satsene brukes i tillegg ved ekstra oppdrag. Dette vil i så fall medføre avkortning i alderspensjonen.

Den enkelte pensjonist er ved dette henvist til å foreta en skjønnsmessig vurdering, og eventuelt rådføre seg med PFs sekretariat.

Individuelle ordninger for vikarpresttjeneste i stiftene

Med basis i en huskeliste utarbeidet av Knut Engebu, har FAPE forsøkt å sette opp en momentliste over hva som bør være sjekket ut før pensjonister påtar seg vikartjeneste. Hvor mye arbeid som skal legges i forarbeidet avhenger selvsagt av vikariatets art og beskaffenhet for øvrig. Nødvendige avklaringer bør foreligge før vikaravtale undertegnelse eller det sies ja til oppdrag av mindre omfang.

Under følger  en sjekkliste som bør gjennomgås før kontrakt inngås:

  • Oppstart- og sluttdato
  • Oppsigelsestid

  • Stillingskode. Man skal normalt ha stillingskoden som følger den stillingen man faktisk vikarierer i (f.eks sokneprest). Stillingskoden 0950 Prestevikar skal kun benyttes for ikke-ordinerte vikarer.
  • Stillingsprosent. Full stilling eller deltid?
  • Arbeidstid. Forsøk å få kontraktsfestet rett til overtid/betaling for tjenester ut over normaltid i vikariater som går over tid. (Avspasering og ferieavvikling har liten interesse for pensjonister)
  • Lønnssats
  • Feriepenger

Eventuell deltakelse i beredskapsordning avtales med prosten.

Les mer om beredskapsordningen her.

 

 

Hvor er kontoret plassert?

Er nødvendige hjelpemidler på plass?

Hvor skal jeg gjøre tjenester (kirker, sykehjem, dagsenter)?

Sørg for å få avklart hva som er tjenestereise og hva som er arbeidsreise.

 

Sørger arbeidsgiver for at tilfredsstillende og møblert bolig står klar ved tiltredelse?

Dekkes husleie på tjenestestedet?

Er det fri tilgang til TV, internett og strøm/fyring?

Avklar skattemessig konsekvens i forkant og unngå fordelsbeskatning for bolig. Søk råd hos Skatteetaten om det tolkes forskjellig av deg og arbeidsgiver.

Bortfall av bopliktsordningen endrer ikke på at man kan be om å få bolig stilt til disposisjon. Bruk konkurransesituasjonen og velg vikariat der personalpolitikken er god.

Arbeidsgiver stiller telefon til disposisjon eller godtgjør bruk av egen mobiltelefon (tenk skattekonsekvenser).

Stiller arbeidsgiver bil til disposisjon?

Dekkes utgifter til leiebil? Utgifter til drivstoff, ferge o.l dekkes etter innsendt kvittering. Konsekvens av privat- kjøring bør avklares på forhånd. Arbeidsgiver kan kreve at arbeidstaker skriver kjørebok og krever refusjon til utlegg til drivstoff og ferge m.m. (Ved bruk av leiebil).

Ved bruk av egen bil: Godtgjøres etter KAs reiseregulativ (følger staten).

Reisegodtgjørelse til møter innkalt av bispedømmeråd/biskop eller representant for disse. Tjenestereiser innad i prostiet.

Disponeres ikke bil, må transport i tilknytning til tjenestereiser avklares på forhånd.

 

Dersom du ikke bor hjemme, krev at reisen til og fra tjenestested dekkes av arbeidsgiver. Ta vare på kvitteringer (Reiseregningsskjema med originale kvitteringer). Husk også reglene om kostgodtgjørelse og evt. nattillegg.

Ved bruk av egen bil, krev godtgjøring etter Særavtale om reiseregulativet. 

Avtal antall betalte hjemreiser i løpet av vikarperioden.

Bor du hjemme, frem gjerne krav om dekning av kjøreutgifter mellom tjenestested og bolig.

Har du med egen tjenestedrakt eller har du behov for å låne? Avklar med arbeidsgiver.

Hvis egen drakt: Sjekk at du får tilskudd til vedlikehold, jf. bestemmelser om tilskudd til tjenestedrakt.

Be om tid til opplæring i tjenestestedets ordninger (for eksempel liturgi).

Ved langvarige vikariater bør vikar likestilles med fast ansatte for deltakelse på kurs, studieturer og liknende.

Sjekk ut regler på forhånd med skattekontor og arbeidsgiver. (Bil, bolig, reise, fratrekksmuligheter etc.)

Pendlerstatus? Dette har sider mot beskatning så som fritak fra forskuddsskatt, fratrekk for to husholdninger og regler om fritak for beskatning for bolig/hybelleilighet. Sjekk med skatteetaten.

Personer mellom 62 og 70 år har rett til sykepenger uavhengig av om de har tatt ut alderspensjon. Personer over 70 år har ikke rett til sykepenger.

Personer mellom 67 og 70 år har rett til sykepenger hvis inntekten overstiger to ganger grunnbeløpet. Denne gruppen kan få sykepenger fra NAV i opptil 60 dager. 60-dagersregelen gjelder fra og med dagen etter man fylte 67 år og til og med dagen man fyller 70 år.