Tilskudd til tjenestedrakt/arbeidstøy

Her kan du finne satsene og bestemmelsene om det økonomiske tilskuddet bispedømmerådene gir for ansatte som trenger alba, stola, singulum og presteskjorte i tjenesten.

Administrativ bestemmelse om arbeidstøy

Fastsatt av Kirkerådets direktør 19. desember 2017

Særavtale om arbeidstøy gjelder for alle ansatte i rDnk. Hovedregelen er at arbeidstaker får utlevert arbeidstøy etter behov (avtalens punkt 2).

Denne administrative bestemmelsen avklarer refusjoner etter særavtalens punkt 3 for vigslede medarbeidere i menighets- og institusjonstjeneste.

For stillinger som er delt mellom administrasjon og utadrettet tjeneste må det foretas en konkret vurdering i det enkelte tilfelle om den administrative bestemmelsen eller særavtalens hovedregel er mest hensiktsmessig.

Det gis normalt ikke engangstilskudd til anskaffelse av tjenestedrakt for ansatte på bispedømmekontorene og i Kirkerådet.

Engangstilskudd anskaffelse av tjenestedrakt

• Engangstilskudd gis til tjenestedrakt som er anskaffet i samsvar med «Regler for liturgiske klær».
• Engangstilskudd gis ved første gangs tilsetting i stilling av minst 6 måneders varighet.
• Engangstilskudd gis uavhengig av stillingens størrelse.
• Engangstilskuddet utbetales på grunnlag av dokumentert refusjonskrav. Engangstilskuddet er ikke skattepliktig.
• Pr 01.01.2020 er tilskuddet kr 16 290. Beløpet reguleres årlig etter konsumprisindeksen pr 10. oktober.
• Tjenestedrakten tilhører den ansatte.  Den ansatte må selv sørge for at tjenestedrakten er hensiktsmessig forsikret.

Årlig tilskudd til fornyelse og vedlikehold av tjenestedrakt

• Det gis et årlig tilskudd til fornyelse og vedlikehold av tjenestedrakten. Pr 01.01.20 er satsen kr 1375 for 100 % stilling. For deltidsansatte reduseres beløpet forholdsmessig. Årlig beløp utbetales med 1/12 pr måned. Beløpet gis som en skattepliktig utgiftsgodtgjørelse.
• Årlig tilskudd til fornyelse og vedlikehold av tjenestedrakt reguleres årlig etter konsumprisindeksen pr 10. oktober.