Vikaravtalen (lønn for enkelttjenester)

Vikaravtalen regulerer honorarsatsene når prester eller andre utfører tjenester utenfor egen stilling eller tjenestedistrikt. Satsene gjelder også pensjonister.
Avtalen er inngått mellom Kirkerådet, Presteforeningen og andre fagforeninger i Den norske kirke, og er oppdatert med regulerte satser pr 01.08.2019

Særavtale om godtgjøring for enkelttjenester (vikaravtalen)

§ 1 Anvendelsesområde

Særavtalen gjelder for prester eller andre som utfører enkelttjenester utenom egen stilling eller tjenestedistrikt.

§ 2 Godtgjørelse for enkelttjenester

Følgende honorarsatser gjelder pr 01.08.2019 for ansatte i rettssubjektet Den norske kirke som utfører vikaroppdrag etter denne avtale:

Gudstjeneste ved prest  kr. 3 350,-
Gudstjeneste ved andre  kr. 2 680,-
Begravelse ved prest eller diakon  kr. 2 630,-
Begravelse ved andre   kr. 2 370,-
Vigsel  kr. 2 480,-

Satsene gjelder også pensjonister.
Lør/søndagstillegg er inkludert i satsene over. Ved vikartjeneste på høytidsdager skal det utbetales høytidstillegg på kr 1200.
Andre nødvendige enkeltoppdrag, så som dødsbudskap, soknebud, sørgeandakt m.v. godtgjøres etter en konkret vurdering i det enkelte tilfelle i lys av de enkelte satsene. Arbeidsgiver fastsetter godtgjøringen i det enkelte tilfelle.

§ 3 Regulering

Satsene reguleres 01.08 hvert år med samme prosentsats som rammen for lønnsoppgjøret.

§ 4 Varighet – oppsigelse – forlengelse

Særavtalen gjøres gjeldende fra 01.08.2019.
Hver av partene kan si opp avtalen med tre måneders frist.