Pensjonsordning i Den norske kirke (rettssubjektet)

Mange medlemmer lurer på hva som skjer med medlemskapet i Statens pensjonskasse (SPK) etter 31.12.2020. Denne datoen er viktig fordi den danner sluttpunktet for bestemmelsen om at ansatte i Den norske kirke skulle ha medlemskap i SPK i en overgangsperiode på tre år. Dette ble fastsatt i forbindelse med virksomhetsoverdragelsen fra staten til det selvstendige rettssubjektet Den norske kirke.

Etter virksomhetsoverdragelsen er pensjonsordningen (ytelsesbasert pensjon/offentlig tjenestepensjon) sikret gjennom tariffavtalen. Dette gjelder også retten til AFP.

Et spørsmål om pensjonsleverandør – ikke pensjonsordning

Da Kirkemøtet meldte rettssubjektet Den norske kirke inn i arbeidsgiverorganisasjonen KA ble de bundet av KAs tariffavtaler. I hovedtariffavtalen for Den norske kirke er det klargjort at virksomhetene skal tilby ytelsesbasert pensjonsordning, på samme måte som i offentlig sektor. Arbeidsgivers behandling av pensjonssaken handler derfor ikke om pensjonsordningen som sådan, men om pensjonsleverandør.

Dette betyr at det i realiteten er et spørsmål om Kirkemøtet vil fortsette kundeforholdet til SPK eller bytte til KLP. Ifølge et sakspapir til Kirkerådets januar-møte, har SPK signalisert at de gjerne viderefører kundeforholdet. Sakspapiret påpeker samtidig at Kirkerådet vil vurdere KLP som en mulig leverandør. KLP er leverandør til mange av de kirkelige fellesrådene.

SPK og KLP regnes som likeverdige leverandører av offentlig ytelsespensjon. Det finnes en overføringsavtale mellom SPK og KLP som sikrer at de ansatte får med seg all opptjeningstid fra de ulike tjenestepensjonsordningene når pensjonen beregnes. Presteforeningens foreløpige vurdering er derfor at det ikke vil være noe dramatikk i et eventuelt bytte fra SPK til KLP.

Kirkerådets og Kirkemøtets behandling av spørsmålet om pensjonsleverandør

Gjennom saksbehandling i det valgte Kirkerådet er det blitt klargjort at det kun er pensjonsleverandøren og ikke hele pensjonsordningen som skal behandles av Kirkemøtet 2020.

I saksframlegg til sak 14/20 i Kirkerådets møte 30.-31.januar 2020 heter det:

Førebuing og gjennomføring av forvaltningsreforma i 2017 stadfesta at spørsmålet om pensjon er svært viktig for mange av våre tilsette. Pensjon er ein viktig del av dei samla arbeidsvilkåra, anten ein er i eit arbeidsforhold, eller skal vurdere ein framtidig arbeidsgjevar.

Den lovfesta ordninga som gjev tilsette i rettssubjektet medlemskap i SPK gjeld til 31.12.2020. Hovudtariffavtalen regulerer val av pensjonsordning, den skal vere ytingsbasert. Det vert arbeidd med å vidareføre medlemskapen i SPK. Kyrkjerådet vil samstundes vurdere KLP som ein mogleg alternativ leverandør

Saken skal også behandles i Kirkemøtet 2020, og i det tidligere refererte saksframlegget heter det at Kirkerådet anbefaler Kirkemøtet å treffe følgende vedtak:

1. Tilsette i Den norske kyrkja (rettssubjektet) skal framleis ha sikre arbeidsvilkår.

2. Kyrkjemøtet gjev Kyrkjerådet fullmakt til å velje pensjonsleverandør mellom dei som leverer pensjonsordning i medhald av tariffavtale.

Kategorier

Aktuelt Pensjon

Emneknagger

Pensjon