Særavtale om rammer for arbeidstid for kontoransatte

Avtalen gir rammer for arbeidstid og fleksitid for ansatte ved bispedømmekontorene og Kirkerådets sekretariat. Avtalen er inngått mellom Kirkerådet, Presteforeningen og andre fagforeninger i Den norske kirke (rettssubjektet) og ble sist reforhandlet 20.8.2019

I Vilkår
§ 1 Virkeområde

Ordningen gjelder for alle arbeidstakere ved bispedømmekontorene og Kirkerådets sekretariat. Unntak kan bare gjøres for arbeidstakere som av tjenstlige grunner ikke kan komme inn under ordningen. Etter forutgående drøftelser med tillitsvalgte fastsetter arbeidsgiver hvilke arbeidstakere som av tjenstlige grunner må unntas.

II Avtalen
§ 2 Kjernetid og ytre arbeidstid

Med kjernetid menes det tidsrom hvor alle som hovedregel skal være til stede. Med ytre arbeidstid menes det tidsrom hvor arbeidstidens begynnelse og slutt kan variere fra dag til dag.

Kjernetiden er fra kl. 09.00 til kl. 14.00 hele året.
Normalarbeidsdagen er fra kl. 08.00 til kl. 15.30.

Den ytre arbeidstid er fra kl. 06.00 til kl. 21.00 mandag til fredag hele året.

Det kan ikke arbeides mer enn 12,5 timer pr. dag eller 48 timer pr. uke.

Helt unntaksvis kan det arbeides fleksitid også på lørdager mellom kl. 07.00 og kl. 18.00.

For enkelte arbeidstakere som har en annen arbeidstid kan arbeidsgiver og den ansatte avtale andre tidspunkter for kjernetid og ytre arbeidstid. Tillitsvalgte skal orienteres om bruken av slike avtaler.

For fleksitid utbetales ikke godtgjørelse etter Hovedtariffavtalens fellesbestemmelser § 5.

§ 3 Avregningsperioden

Avregningsperioden følger kalenderåret.

§ 4 Avspasering og tidsoverføring av plusstimer

Det tillates overført 50 plusstimer eller 10 minustimer til neste avregningsperiode. Tid utover 10 minustimer medfører trekk i lønn. Plusstimer utover 50 blir strøket uten kompensasjon.
Avvikling av avspaseringstid i avregningsperioden skal godkjennes av arbeidsgiver på forhånd i hvert enkelt tilfelle.

Senest 1.september (fire måneder før avregningsperiodens utløp), skal arbeidsgiver og arbeidstaker planlegge hvorledes opparbeidede plusstimer, som ikke kan overføres, skal kunne avspaseres før avregningsperiodens utløp.

RAMU får oversendt rapporter om avspaseringsregnskap og overtidsbruk pr 1. september og 31. desember hvert år. Rapport pr 31. desember oversendes AMU.

§ 5 Overtidsarbeid

Arbeidstaker kan ikke pålegges å arbeide fleksitid utover ordinær arbeidstid.

Pålagt overtidsarbeid som etter avtale skal avspaseres, skal holdes adskilt fra plusstimer i fleksitidsregnskapet.

Arbeidstakeren kan selv velge om overtidstimer, som etter avtale med arbeidsgiver kan avspaseres time for time, i stedet skal overføres til fleksitidsregnskapet ved avregningsperiodens slutt for å unngå at minustimene blir trukket i lønn.

§ 6 Varighet

Særavtalen gjelder med virkning fra og med 1. september 2019. Avtalen kan sies opp med tre måneders varsel av partene.