Pensjonister

Presteforeningen er glad for våre pensjonistmedlemmer!
Mange er fortsatt i aktiv tjeneste for Den norske kirke, og Presteforeningen både forventer at arbeidsgiver gir dem ryddige lønns- og arbeidsforhold. Gjennom fagutvalg for pensjonister jobber vi også opp mot arbeidsgiver om pensjonistvikarenes vilkår.

Fagutvalg og lokallag

Foreningen har et eget fagutvalg for pensjonister. Fagutvalget skal fremme arbeidet for og blant pensjonister i Presteforeningen, og ta opp saker som berører pensjonisters tjeneste i Den norske kirke. 

Enkelte steder i landet har pensjonistmedlemmer også dannet eget lokallag. Ta kontakt med sekretariatet for å høre om det er lokallag der du bor, eller hvis du har lyst til å få igang et lokallag for pensjonister i ditt område.

Landsforbundet for Offentlige Pensjonister

Alle pensjonister som er medlem av PF, er også kollektivt innmeldt i Landsforbundet for Offentlige Pensjonister (LOP). Det oppfordres til at pensjonerte prester tar tillitsverv i LOP lokalt og aktiviserer seg i foreningens arbeid. LOP arbeider aktivt for å fremme interessene til pensjonister i offentlig sektor, utgir medlemsbladet Vi i LOP og har gode kurstilbud.

Vikaravtalen (lønn for enkelttjenester)

Fra 1.11.20 regulerer vikaravtalen honorarsatsene når prester eller andre som ikke er ansatt i full stilling i Den norske kirke (rettssubjektet) utfører gudstjenester og kirkelige handlinger. Satsene gjelder også pensjonister.

More-button

Fagutvalg for pensjonister (FAPE)

Fagutvalget for pensjonister skal fremme arbeidet for og blant pensjonister i Presteforeningen, og ta opp saker som berører pensjonisters tjeneste i Den norske kirke.

More-button