Få riktig lønn ved tilsetting i Den norske kirke (rettssubjektet)

Har du fått ny jobb i et bispedømme eller Kirkerådets sekretariat?
Her får du hjelp til å forstå lønnssystemet i rettssubjektet Den norske kirke og hvordan du får riktig lønnsinnplassering.

Rettssubjektet Dnk har to lønnsmodeller:

stillinger i lønnsgrupper med ansiennitetsopprykk (les mer om dette lenger ned):
sokneprest, kapellan, prostiprest, konsulent, førstekonsulent, førsteamanuensis, førstelektor

unormerte stillinger, dvs stillinger uten automatisk lønnsopprykk: domprost, prost, spesialprest, seniorprest, personalsjef, seksjonssjef, avdelingsleder, seniorkonsulent, seniorrådgiver, rådgiver, prosjektleder, kontorleder.

De unormerte stillingene har en garantilønn/laveste årslønn, uten automatisk ansiennitetsopprykk. Stillingene har ingen topplønn og ingen lønnstrinn. Lønnsinnplassering for disse stillingene skjer etter en individuell vurdering av bl.a. stillingens ansvarsområde og den ansattes kompetanse. Lønnsinnplasseringen tar normalt også utgangspunkt i bispedømmets/Kirkerådets lønnspolitikk som kan fås ved henvendelse til det aktuelle arbeidsstedet.

Ta gjerne kontakt med hovedtillitsvalgt i bispedømmet for å sjekke at et evt lønnstilbud er i tråd med lønnspolitikken.

Stillinger i lønnsgruppe med ansiennitetsopprykk

Ansiennitetsberegning

Lønnsansiennitet regnes tidligst fra fylte 18 år, og all yrkespraksis av mer enn 3 måneders sammenhengende varighet skal godskrives fullt ut (HTA § 12.1.1.). «Fullt ut» betyr f.eks. at 50 % arbeid i 6 måneder godskrives som 3 måneder i ansiennitetsregnskapet.

I tillegg til yrkespraksis skal følgende også godskrives:

  • Omsorgstjeneste godskrives med inntil tre år. Med omsorgstjeneste menes omsorg for barn eller pleie av eldre eller syke
  • Fagarbeider med avlagt fagprøve får verdiskapingsdelen av læretiden medregnet i lønnsansienniteten.
  • All militærtjeneste, sivilforsvarstjeneste og siviltjeneste godskrives fullt ut
  • Permisjon ved oppdrag i tjenestemannsorganisasjon og for å utføre offentlige verv
  • Fravær uten lønn i forbindelse med foreldrepermisjon eller videreutdanning medregnes med inntil 2 år (samlet)

Godskriving av lønnsansiennitet kan ikke overstige 100 % for samme tidsrom.

Du er selv ansvarlig for å dokumentere yrkespraksis og annet som skal godskrives.

Les mer om lønnsansiennitet og andre lønnsbestemmelser i Hovedtariffavtalen for Den norske kirke (HTA) § 12. Du finner HTA her.

Lønnsinnplassering i lønnstabell

Lønnstabellene har to akser. Den horisontale aksen angir lønnsansienniteten i år (i tabellene forkortet til «Tj.ans.»). Den vertikale aksen angir alternative lønnsstiger (forkortet «Alt.1» osv). Du finner oppdaterte lønnstabeller her.

Ved nyansettelse etter 1.1.2017 skal du innplasseres i lønnstabellen i henhold til din faktiske lønnsansiennitet. Dersom du skifter prestestilling internt i rettssubjektet Den norske kirke kan du innplasseres i alle alternativene, forutsatt at du ikke går ned i årslønn. Kompensasjon for bortfall av boplikt videreføres da gjennom kronebeløpet i årslønnen.

Dersom du er nyutdannet, eller ikke tidligere har vært ansatt i rettssubjektet Den norske kirke, skal du ved tilsetting som kapellan, prostiprest eller sokneprest innplasseres i minimum alternativ 6. Dette kompenserer for bortfall av boligordningen.

Lønnstabell for sokneprest (stillingskode 1555)

Tj.ans.0246891013141516202428
Alt.1494 400
503 000 511 200520 100 529 500 539 100 548 600 558 900569 600 581 000 591 900602 900 613 800625 100
Alt. 2503 000511 200
520 100 529 500 539 100 548 600 558 900569 600 581 000 591 900602 900 613 800625 100636 000
Alt. 3511 200520 100 529 500 539 100 548 600 558 900569 600 581 000 591 900602 900 613 800625 100636 000648 200
Alt. 4520 100529 500 539 100 548 600 558 900569 600 581 000 591 900602 900 613 800625 100636 000648 200661 100
Alt. 5529 500539 100 548 600 558 900569 600 581 000 591 900602 900 613 800625 100636 000648 200661 100676 700
Alt. 6539 100
548 600 558 900569 600 581 000
591 900602 900 613 800625 100636 000648 200661 100676 700689 000
Alt. 7548 600
558 900569 600 581 000
591 900602 900 613 800625 100636 000648 200661 100676 700689 000701 100
Alt. 8558 900
569 600 581 000 591 900 602 900 613 800625 100636 000648 200661 100676 700689 000701 100713 900
Alt. 9-625 100
-

Hvordan finner jeg fram?

1 Regn ut ansienniteten din.

2 Finn lønnsrammen som gjelder for din stilling, f.eks. lønnsgruppe 1555 Sokneprest

3 I raden som kalles «Tj.ans.» (tjenesteansiennitet) beveger du deg mot høyre til din beregnede ansiennitet, f.eks. 4 år.

4 Dersom du er nyutdannet (eller ikke tidligere har vært ansatt i rettssubjektet Den norske kirke) kan du nå bevege deg nedover i kolonne 4 til du kommer til Alt. 6 (alternativ 6). Du har nå funnet din lønn.

Eksempel ved skifte av stilling

Du er sokneprest med 20 års ansiennitet og har ikke skiftet jobb etter avvikling av boplikten. Du er p.t. innplassert i alt. 6 med negativ fiktiv ansiennitet satt til 14 år, årslønn kr 623 900. Du får ny jobb, og skal innplasseres i henhold til korrekt ansiennitet 20 år. I tillegg gjelder garantien fra avtalen om bortfall av boplikt om at ingen skal gå ned i lønn ved skifte av stilling. Med en årslønn på kr 623 900 og 20 års ansiennitet skal du minimum plasseres i alt. 3, men du kan selvsagt bli tilbudt høyere lønn og f.eks. innplassering i alt 6 med en årslønn på kr 659 800. Det vil være opp til den lokale lønnspolitikken i bispedømmet om du får et slikt tilbud. En slik innplassering vil motvirke at det blir lønnsforskjell mellom prester som har vært i prestetjeneste lenge og prester som ansettes i rettssubjektet Den norske kirke for første gang.

Ta gjerne kontakt med hovedtillitsvalgt i bispedømmet for å sjekke at et evt. lønnstilbud er korrekt.