Lønn

Hvor mye tjener en prest?
Det kommer an på hva slags stilling du har og hvilket tariffområde du tilhører. Se nærmere informasjon lenger ned.

Lønn ved tilsetting

Ved utlysning av en stilling vil det normalt bli opplyst om lønnsplassering. Dette danner sammen med tariffavtalen utgangspunkt for eventuelle forhandlinger når du får tilbud om stillingen.

Før du takker ja til stillingen anbefaler vi deg å ta kontakt med en tillitsvalgt for vurdering av lønnstilbud og hjelp til eventuelle forhandlinger.

Lokale lønnsforhandlinger

Avhengig av tariffområde vil det med ujevne mellomrom også være lokale lønnsforhandlinger i virksomheten du jobber i. Følg med på informasjon og send inn krav dersom du har mulighet.

Hvis det er store endringer i din stillings ansvars- eller arbeidsområde kan du be om særskilte forhandlinger. Ta kontakt med en tillitsvalgt eller Presteforeningens sekretariat.

Tariffområde KA (kirken)

Lønn i Den norske kirke (rettssubjektet) Presteforeningens veiledning om lønnssystemet og lønnsplassering for ansatte i Den norske kirke (rettssubjektet)
Lønn for prester/teologer ansatt i kirkelige fellesråd og menighetsråd Presteforeningens veiledning om korrekt lønnsinnplassering for deg som er ansatt i kirkelig fellesråd.
Lønnstabeller og tilleggslønnssatser for Den norske kirke (rettssubjektet) Utdrag fra Hovedtariffavtalen i Den norske kirke

Tariffområde Spekter (sykehusprester)

Sentrale avtaler (A-deler) A-delen inneholder overordnede bestemmelser om lønns- og arbeidsvilkår. I hvert helseforetak er det videre avtalt egne overenskomster (B-deler) som inneholder ytterligere lønnsbestemmelser. Ta kontakt med det aktuelle helseforetaket for nærmere informasjon.

Tariffområde stat (feltprester, universitets- og høyskoleansatte m.fl.)

Tariffområde kommune

Lønnsforhandlinger

Vi forhandler lønn for deg. Ved tilsetting, gjennom sentrale forhandlinger, lokale forhandlinger og andre særskilte forhandlinger.

More-button